top of page
Group 13.png

Thiết kế

Describe

Từ Thiết kế Sản xuất đến Thiết kế Trò chơi & Hoạt hình. Bắt đầu sự nghiệp thiết kế của bạn ở đây!

Topics

Styles of Set Design

Costume Design

Character Profiles

Storyboards

Creating a production design pitch to a brief

Props

Perspective

Lighting Design Essentials

Khóa học thiết kế của chúng tôi

Sắp có

Sản xuất
Thiết kế

Thiết kế trò chơi &
hoạt hình

Woman with Deer Costume

Các khóa học cơ bản của chúng tôi về Thiết kế sản xuất và Thiết kế trò chơi & Hoạt hình sẽ ra mắt với đợt tuyển sinh đầu tiên vào tháng 2 năm 2023.

Fantasy Gaming
bottom of page